Kommunens tillsyn av fristående verksamheter

Vi utför regelbundet systematisk tillsyn av fristående verksamheter.

Vi har system/rutiner som beskriver hur tillsynen går till och vad vi granskar i tillsynen.

Vi har system/rutiner som beskriver vem eller vilka som utför tillsynen.

När vi bedömer regelefterlevnaden i den fristående verksamheten stödjer vi oss på de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som bedrivs.

När vi bedömer kvalitén i den fristående verksamheten stödjer vi oss på den läroplan eller de allmänna råd som finns för verksamheten.

Utöver regelbunden tillsyn utför vi riktad tillsyn om vi får signaler om brister i en fristående verksamhet.

Om vi upptäcker brister i en fristående verksamhet tillämpar vi de möjligheter till ingripanden som finns i skollagen.

Vi har rutiner för hur vi rapporterar resultaten från tillsynen till ansvarig nämnd.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner