Mer om verktyget

Skollagen ger förutsättningar för att såväl skolor som förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg kan bedrivas i både kommunal och fristående (enskild) regi.

Det är kommunen som fattar beslut om godkännande av fristående förskolor och vissa fritidshem (sådana som inte anordnas vid en skolenhet) samt fattar beslut om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Kommunen har också tillsyn över sådana fristående verksamheter och är skyldig att betala bidrag för barn som går där.

Verktyget innehåller fem frågeområden:

  1. Kommunens beslut om godkännande/rätt till bidrag

  2. Kommunens tillsyn av fristående verksamheter

  3. Kommunens information till invånarna 

  4. Kommunens dialog med fristående huvudmän

  5. Kommunens arbete för att förebygga ekonomiska oegentligheter

Under varje rubrik finns ett antal påståenden som kan besvaras med uppfyller helt (grönt), uppfyller delvis (gult), uppfyller inte alls (rött) och inte besvarat (grått). Ett tips är att vara några kollegor med olika funktioner och kompetenser som besvarar påståendena tillsammans. Tänk också på att det är möjligt att infoga kommentarer vid  påståendena och att spara dem.

När alla påståenden under en rubrik besvarats visas resultatet i ett cirkeldiagram. När alla påståenden under alla rubriker är besvarade visas ett cirkeldiagram för helheten. Detta resultat kan utgöra underlag för analys, diskussion och åtgärder.

Eftersom det inte är kommunen utan Skolinspektionen som godkänner och har tillsyn över fristående skolor så kan inte verktyget fullt ut tillämpas för dessa. Det är dock möjligt att tillämpa delar av verktyget, frågeområde 3-5, även för fristående skolor.

Kontaktpersoner

 

Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
08-452 74 39

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner